Make your own free website on Tripod.com
 ประวัติกาแฟ
 พันธุ์กาแฟ
 การปลูกกาแฟ
 การเก็บเก็บเมล็ดกาแฟ
 การคั่วเมล็ดกาแฟ
 การบดกาแฟ
 การคัดและการแยกกาแฟ
 การปอกเปลือกกาแฟ
 การชงกาแฟ
 การชิมกาแฟ
 รสชาติของกาแฟ
 การดูแลรักษากาแฟ
การดูแลรักษากาแฟ

การกำจัดวัชพืช


        กาแฟควรได้รับการกำจัดวัชพืชสม่ำ
เสมอในฤดูฝน โดยเฉพาะหลังปลูก
ใหม่อายุ 1-3 ปี เพราะต้นยังเล็กไม่
สามารถเจริญ เติบโตแข่งกับวัชพืชได้ โดยการถางรอบๆ บริเวณสวนกาแฟ และถางให้สะอาดบริเวณโคนต้นเพื่อ
การใส่ปุ๋ยต่อไป เศษวัชพืชที่ถางออก
สามารถนำมาเป็นวัสดุคลุมดินได้

การใส่ปุ๋ย


       ในระยะที่กาแฟยังไม่ติดผล ควรใส่
ปุ๋ย 46-0-0 เมื่อกาแฟเริ่มติดผลแล้ว
(ปีที่ 4 เป็นต้นไป) ต้องใช้ปุ๋ย 15-15-
15 ใช้หลักการคร่าวๆคือ ใส่ 3 ครั้ง
ในเวลาต้น-กลาง-ปลายฤดูฝน ครั้งหนึ่งๆ
ใส่ 30-150 กรัม (1-5 กำมือ) ขึ้นอยู่กับ ปริมาณการติดผล และขนาดการเติบโต
ของลำต้น

การคลุมโคน

     ทุกครั้งหลังใส่ปุ๋ยต้องมีการคลุมโคนต้น
เพื่อไม่ให้ปุ๋ย ถูกชะล้าง หรือระเหยสูญหายไป นอกจากนั้นเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ควรคลุมโคน ให้หนาประมาณ 30 ซม. เพื่อรักษาความชื้น
ในดิน ทำให้กาแฟรอดตาย พ้นฤดูร้อนได้

การตัดแต่งกิ่ง
     การตัดแต่งกิ่งช่วยให้กาแฟสามารถเจริญเติบโต ได้ทรงพุ่มที่สวยงามแข็งแรง ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ หลักการกว้างๆของการตัดแต่งกิ่งคือ พยายาม
อย่าให้ กาแฟมีลำต้นหลักเกิน 3 ลำต้น (1-3
ลำต้นจะดีที่สุด) กำจัดกิ่งแขนงที่เกิดมากเกิน หรือแห้งตาย หรือไม่ติดผลแล้ว ออกจากลำต้น
หลัก และกระตุ้นให้เกิดหน่อใหม่ที่โคนต้นเมื่อ
ต้องการ จะเปลี่ยนลำต้นหลักใหม่ หลังจาก
8-10 ปีผ่านไป
การตัดแต่งกิ่งสำหรับระยะ 3-5 ปีแรก

การตัดแต่งกิ่งแบบ 2 ลำต้น

      ต้นกาแฟที่มีลำต้นเดียว ถ้าต้องการให้มี
สองลำต้น ให้ตัดยอดสูงจากพื้นดินประมาณ
45 ซม. เมื่อมีหน่อใหม่เกิดขึ้น ที่ปลายยอด ให้ตัดทิ้งเหลือไว้ 2 กิ่ง ริดกิ่งแขนงที่อยู่ ชิดลำต้นออกให้หมด รวมทั้งกิ่งแขนงที่อยู่
ต่ำกว่า 30 ซม.จากพื้นดิน เพื่อไม่ให้เป็นมด และแมลงใช้เป็นทางขึ้นต้นกาแฟ

การตัดแต่งกิ่งสำหรับต้นกาแฟอายุตั้งแต่ 8 ปีเป็นต้นไป
       หลังจากกาแฟอายุ 8-10 ปี มีจำนวนข้อที่ติดผล น้อยลง สภาพต้นทรุดโทรม และผลผลิตต่ำ ต้องมีการ
ตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้เกิดยอดใหม่
การตัดแต่งกิ่งแบบเปิดด้านข้าง
      การตัดแบบเปิดข้างจะตัดกิ่งแขนงที่อยู่ด้าน
ตะวันออก ทิ้งทั้งหมด (แสงเป็นตัวกระตุ้น ให้หน่อเจริญออกมา) เมื่อหน่อใหม่เกิดขึ้น อายุประมาณ 6 เดือน จึงตัดลำต้นเก่าออก คัดเลือกหน่อที่แข็งแรงไว้เพียง 1-2 อัน เพื่อเลี้ยงให้เป็นลำต้นหลักต่อไป

การตัดจนเหลือแต่ตอ


      จุดประสงค์เช่นเดียวกับการตัดแต่งกิ่ง
แบบเปิดข้าง การตัดออกทั้งหมดจะทำให้
เกิดหน่อใหม่ จำนวนมากแตกออกมา คัดเลือกไว้ไม่เกิน 3 หน่อ ปล่อยให้เจริญ เติบโตเป็นลำต้นหลักต่อไป
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

               Back To Menu