Make your own free website on Tripod.com
 ประวัติกาแฟ
 พันธุ์กาแฟ
 การปลูกกาแฟ
 การเก็บเก็บเมล็ดกาแฟ
 การคั่วเมล็ดกาแฟ
 การบดกาแฟ
 การคัดและการแยกกาแฟ
 การปอกเปลือกกาแฟ
 การชงกาแฟ
 การชิมกาแฟ
 รสชาติของกาแฟ
 การดูแลรักษากาแฟ

1. การเก็บเกี่ยวผลกาแฟ

      ผลกาแฟจะที่เริ่มแก่พร้อมที่จะเก็บได้จะเปลี่ยนสีจากสีเขียว เป็นสีแดงสด และเมื่อแดง
ตลอดทั้งผล ก็หมายความว่าเริ่มสุกเต็มที่ จะต้องเก็บภายใน 3-4 วัน ก่อนที่สีแดงเข้ม
สวยงามนั้นจะเริ่มฉ่ำ กลายเป็น สีแดงแก่ก่ำ ดุจโกเมนเอก

      การเก็บผลผลิตที่แก่เต็มที่ เราจะบรรจงเก็บทีละผล เฉพาะเมล็ดกาแฟสีแดงสดที่สุก
เต็มที่เท่านั้น ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ เราจะไม่เก็บผลกาแฟที่ยังสุกไม่ทั่วทั้ง
ผล ฉ่ำ หรืองอม จนเกินไปเป็นอันขาด และจะไม่มีการรูดกิ่งเพื่อเก็บผลกาแฟเพื่อ
ประหยัดแรงงานอย่างเด็ดขาด กาแฟที่เก็บมาได้เราจะนำมาสีเปียกทันทีภายในเวลา
16.00 น. ของวันที่เก็บเกี่ยวนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการ Fermentation หรือการบูด
เปี้ยว (อันจะทำให้กาแฟมีกลิ่นหืน)

2. การแปรรูปและคัดคุณภาพกาแฟ

           ผลกาแฟ(coffee cherries) ที่เก็บมาใหม่ ๆ จะนำมาสู่กระบวนการแปรรูปวัน
ต่อวันทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบูดเปรี้ยวหรือ Fermentation ทุกวันที่เก็บผลกาแฟ
เวลา 16.30 น. เราจะเริ่มสีกาแฟ (แบบสีเปียกหรือที่เรียกว่า wet processing)
ก่อนที่จะนำกาแฟที่ได้จาการสีไปล้างเมือก ซึ่งกระบวนการล้างเมือกจะดำเนินไปอีก
6 ชั่วโมง และนำไปหมักน้ำอีกโดยใช้เวลาระหว่าง 14-16 ชั่วโมง และคัดเมล็ด
ลอยน้ำ และถึงจมกึ่งลอยออกทิ้งจนหมดสิ้น และเข้าสู่กระบวนการคัดเมล็ด โดยใช้
ความถ่วงจำเพาะ หรือ Density Sorting อย่างเคร่งครัด

      เมื่อผ่านกระบวนการสีผลกาแฟเพื่อนำเปลือกผลกาแฟออกด้วยกรรม
วิธีสีเปียกแบบ
Density sorting ดังกล่าว และผ่านการล้างเมือกและหมักน้ำตามขั้นตอนของ
เราแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือ กาแฟกะลาหรือกาแฟที่ยังมีเปลือกชั้นในอยู่ ขั้นตอนต่อไป
คือ ขั้นตอนการตากกาแฟกะลา คือ การทำให้กาแฟกะลามีความชื้นลดลง โดยการ
ตากกาแฟกะลาให้ได้คุณภาพ จะต้องตากกับแดดแรงๆให้ได้อย่างน้อย 15 แดด
และจะต้องเก็บในเวลากลางคืนทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นจากน้ำค้าง หรือฝน
หลงฤดูมิฉะนั้นจะกลายเป็นกาแฟคุณภาพต่ำทันที
3. การเก็บบ่มสารกาแฟ

กะลากาแฟที่ตากแห้งแล้วจะนำมาใส่กระสอบ บ่ม ในห้องบ่มกาแฟเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 7-8 เดือน ก่อนจะนำมาสีกะลาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบ่มจนความชื้นของกะลา
กาแฟได้ที่แล้ว เราจะนำมาสีกะลาออกโดยเครื่องสีกาแฟที่คุณภาพดีเยี่ยมที่ผลิตได้
ในประเทศไทยเพื่อคุณภาพสารกาแฟ (เครื่องสีกาแฟชนิดนี้จะทำการคัดขนาด
เมล็ดในเบื้องต้นและทำการคัดเมล็ดลีบ เมล็ดแตก และเมล็ดไม่ได้น้ำหนักออกส่วน
หนึ่งแล้ว) จากนั้นจะนำเข้าเครื่องคัดเกรดกาแฟอีกครั้ง เมื่อคัดเมล็ดกาแฟออกเป็น 4
ขนาด เพื่อรอกระบวนการขั้นสุดท้ายในการ คั่วกาแฟ

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Back To Menu